Zaloguj    Moje konto    Moje wiadomości
     Start     Zadaj pytanie     Rejestracja     Wyszukiwarka     Nowe posty     Szukamy moderatorów     Kontakt  
Ławnicy w procesie karnym
Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 14/08/2012, 23:53    Temat postu: Ławnicy w procesie karnym Odpowiedz z cytatem

Sądy zawodowe a sądy społeczne

UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO
PROJEKTU NOWELIZACJI K.P.K. z dnia 5 czerwca 2012
(Udział ławników w procesie)

Projekt Komisji Kodyfikacyjnej zakłada możliwość rozpoznawania przez sąd I instancji spraw zawiłych lub szczególnie istotnych w składzie trzech sędziów zawodowych albo jednego sędziego zawodowego oraz dwóch ławników. Zdaniem Komisji Kodyfikacyjnej obowiązujące regulacje, w zakresie, w jakim ograniczają udział ławników jedynie do spraw o zbrodnie, nie realizują w dostatecznym stopniu normy prawnej wynikającej z art. 182 Konstytucji RP. KKPK wskazuje także, że uelastycznienie kształtowania składu orzekającego poprzez możliwość jego rozszerzenia o ławników w sprawach szczególnie zawiłych bądź o szczególnej wadze, jest zgodne z postulatami większości praktyków. Możliwość rozszerzenia składu w I instancji zarówno o sędziów zawodowych, jak i ławników stanowić ma jednak wyjątek od reguły rozstrzygania spraw przez sąd w składzie jednoosobowym.

17 czerwca 2010 r. HFPC zorganizowała seminarium dotyczące roli i pozycji ławnika w polskim postępowaniu sądowym.
Uczestnicy seminarium za bardzo ważny uznali udział czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Sądzenie w składach ławniczych istotnie przyczynia się bowiem do zbliżania społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości oraz budowy postaw obywatelskich. Z drugiej strony, doprowadzenie do właściwego funkcjonowania ławników w polskim procesie karnym wymaga przeprowadzenia wielu reform. Jednym z głównych postulatów jest wprowadzenie wyborów powszechnych na ławników, ewentualnie sprecyzowanie obecnej procedury ich wyboru, w szczególności trybu ich powoływania i odwoływania. Alternatywnym rozwiązaniem jest wprowadzenie przymusu ławniczego z odpowiednio przeprowadzoną selekcją kandydatów na ławników. Powyższe zmiany doprowadziłyby do podniesienia kwalifikacji ławników oraz wzmocnienia ich pozycji przez wzgląd na uzyskaną legitymację. Ponadto wskazać trzeba na konieczność rozszerzenia zakresu spraw rozpoznawanych z udziałem czynnika społecznego. Proponowana przez Komisję Kodyfikacyjną zmiana w postaci możliwości udziału ławników w orzekaniu w I instancji w sprawach szczególnie zawiłych lub o szczególnej wadze jedynie częściowo realizuje tę sugestię, ponieważ zgodnie z projektem udział ławników stanowiłby wyjątek od rozpoznawania sprawy w składzie jednoosobowym.

HFPC popiera ogólną ideę rozszerzenia zakresu spraw rozpoznawanych na zasadzie kolegialności z udziałem czynnika społecznego. Jednakże – naszym zdaniem – zmiana powinna podążać w kierunku sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez ławników jako regułę, a nie jako wyjątek. Ponadto – co równie istotne – przeprowadzanym zmianom towarzyszyć musi systemowa reforma całej instytucji. Przygotowanie odpowiednich programów szkoleniowych oraz przekazanie szkolenia ławników podmiotom niezależnym od sądów pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których szkolenie ławników ogranicza się jedynie do krótkiego wykładu dotyczącego odpowiedniego zachowania na sali sądowej oraz rozkładu pomieszczeń w budynku sądu. Istotne jest również uwzględnienie w szkoleniu ławników zagadnień z zakresu informacji niejawnej, ponieważ mają oni do niej dostęp na takich samych zasadach jak sędziowie zawodowi. Oprócz szkoleń, ławnicy powinni mieć dostęp do literatury fachowej skierowanej specjalnie do nich, umożliwiającej zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi ich dotyczącymi oraz z problemami, z jakimi mogą zetknąć się w czasie pełnienia swojej funkcji. Przykładowo może to przybrać formę wydania przez Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z doświadczonymi ławnikami, vademecum dla ławników oraz uruchomienia w kwartalniku pt. „Na wokandzie” specjalnej sekcji z artykułami na temat statusu ławnika. Odpowiednie przygotowanie ławników jest ponadto niezbędne dla budowy właściwego modelu współpracy pomiędzy ławnikiem a sędzią. Jednak funkcjonowanie tego modelu uzależnione jest także od kształcenia sędziów, aby byli oni świadomi roli czynnika społecznego w procesie oraz możliwości poniesienia negatywnych konsekwencji za naruszenie gwarancji niezależności ławników przy orzekaniu.

Opinia została przygotowana przez Annę Grochowską, Piotra Kubaszewskiego,Katarzynę Wiśniewską, Marcina Wolnego, Barbarę Grabowską,Małgorzatę Mączkę oraz Jacka Białasa pod nadzorem doc. dr. Piotra Kładocznego oraz dr. Adama Bodnara (3 sierpnia 2012 r.)

źródło : Newsletter Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - nr 33/2012
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
google_adsense

GoogleWysłany: 14/08/2012, 23:53    Temat postu: Google AdSense

Powrót do góry
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 15/08/2012, 0:28    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Projekt zmian w k.p.k. - stan na dzień 5 czerwca 2012 r.

6) w art. 28 § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd pierwszej instancji może postanowić o rozpoznaniu jej w składzie trzech sędziów lub jednego sędziego i dwóch ławników.


Z uzasadnienia do projektu :

5. Skład sądu.

Proponuje się większą niż dotąd elastyczność w kształtowaniu składu sądu pierwszej instancji. O ile obecnie, w świetle art. 28 § 3 k.p.k., ze względu na szczególną zawiłość sprawy sąd pierwszej instancji może postanowić o rozpoznaniu jej w składzie trzech sędziów, to rozwiązanie projektowane zakłada także możliwość rozpoznania sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Ponadto, zakłada się, że takie odstępstwo od jednoosobowego rozpoznawania sprawy dopuszczalne byłoby nie tylko z uwagi na szczególną zawiłość sprawy, ale także ze względu na jej wagę.

Zmiana ta podyktowana jest koniecznością pełniejszej realizacji gwarancji konstytucyjnej zapisanej w art. 182 Konstytucji RP.
Przepis ten wprawdzie pozostawia ustawodawcy określenie zakresu, w jakim obywatele uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, niemniej nie oznacza to, iżby ustawodawcy wolno było udział ten sprowadzić na margines, co uczyniono nowelą z 15 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 766).

Rozwiązanie to zgodne jest także z postulatami formułowanymi przez praktyków. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że sięganie po skład kolegialny powinno być – według Komisji Kodyfikacyjnej – raczej wyjątkowe, przy czym w zależności od powodów, dla których nastąpić ma wyznaczenie składu poszerzonego, celowym będzie sięgnięcie po dwóch dodatkowych sędziów zawodowych, względnie po dwóch ławników. Zawiłość sprawy, zwłaszcza jeśli występuje na płaszczyźnie podlegającego zastosowania prawa, a nie ustalanych faktów, z reguły powinna prowadzić do wyznaczenia trzyosobowego składu zawodowego. Waga sprawy, a niekiedy stopień skomplikowania okoliczności sprawy, raczej powinny przemawiać za wyjątkowym wyznaczeniem składu ławniczego.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 16/08/2012, 1:18    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Usunięcie ławników z sądów rejonowych orzekających w sprawach karnych - proces legislacyjny

1.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Druk nr 639 - wpłynął do Sejmu V kadencji 29-05-2006.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/5CAFBE0184E0DF8DC12571860043A49F/$file/639.pdf

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. § 1. Na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego.
§ 2. W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.
§ 3. Ze względu na szczególną zawiłość sprawy sąd pierwszej instancji może postanowić o rozpoznaniu jej w składzie trzech sędziów.
§ 4. W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.”;

Uzasadnienie do projektu ustawy.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/5CAFBE0184E0DF8DC12571860043A49F/$file/639-uzasadnienie.doc

2. I CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU - pos. nr 21 dn. 13-07-2006
skierowano do : Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

3. PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIU
sprawozdanie podkomisji
http://orka.sejm.gov.pl/opinie5.nsf/dok?OpenAgent&spr_639
sprawozdanie komisji
http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/druk?OpenAgent&1414

4. II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU - pos. nr 37 dn. 14-03-2007

5. III CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU - pos. nr 37 dn. 15-03-2007

6. Głosowanie - pos. nr 37 dn. 15-03-2007

7. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 16-03-2007
stanowisko Senatu
http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/druk?OpenAgent&1631

8. PRACA W KOMISJACH NAD STANOWISKIEM SENATU
sprawozdanie komisji z dnia 25-04-2007
http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/druk?OpenAgent&1656

9. ROZPATRYWANIE NA FORUM SEJMU STANOWISKA SENATU -pos. nr 41 dn. 09-05-2007, decyzja : odrzucono poprawkę

10. Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 10-05-2007 - dnia 30-05-2007 Prezydent podpisał ustawę

11. Adres publikacyjny - Dz.U. 2007 nr 112 poz. 766
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071120766

GŁOSOWANIE Nr 9 - POSIEDZENIE 37.
Dnia 15-03-2007 Godz. 09:15


Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach wraz z przyjętą poprawką
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&5&37&9
http://orka.sejm.gov.pl/Glos5.nsf/dok?OpenAgent&37_9
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 03/09/2012, 19:43    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Na Wokandzie Nr 9 -2011

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=%C5%82wnicy%20wokanda&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fnawokandzie.ms.gov.pl%2Fdobre-praktyki-9%2Fnews%2F303%2Fco-dwie-glowy-to-nie-jedna&ei=o_lEUOioF8XBswbz-4HgBg&usg=AFQjCNFPNklUD4BBx8TE266yD2ILTWXhZg

Marek Celej
Autor jest sędzią sądu apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie

źródło : http://nawokandzie.ms.gov.pl/dobre-praktyki-9/news/303/co-dwie-glowy-to-nie-jedna
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
jankopisarzDołączył: 24 Cze 2013
Posty: 1
PostWysłany: 24/06/2013, 13:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Niestety strona nie została znaleziona.

Pozdrawiam,
Maciek Wieczorek
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 24/06/2013, 15:07    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Strona działa,wystarczy w miejsce ,,wpisz szukaną frazę'' - wpisać imię i nazwisko Pana sędziego (czyli Marek Celej).
pozdrawiam
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 14/10/2013, 18:51    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Art. 28 § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd pierwszej instancji może postanowić o jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo jednego sędziego i dwóch ławników,

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 09/09/2015, 23:33    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

UDZIAŁ ŁAWNIKÓW W ORZEKANIU po 1 lipca 2015 roku

DZIAŁ II
Sąd
Rozdział 1
Właściwość i skład sądu

§ 2. W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.
§ 3. Ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd pierwszej instancji może postanowić o jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo jednego sędziego i dwóch ławników.
§ 4. W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.

DZIAŁ XII
Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
Rozdział 58 k.p.k.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu

Art. 554 § 2. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 09/09/2015, 23:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Gazeta Wyborcza - 14.07.2015 r.

Fragment wywiadu z europosłem Januszem Wojciechowskim
Wyborcza.pl, 14.07.2015
Janusz Wojciechowski w rozmowie z Mariuszem Jałoszewskim

J.W.: - Uważam, że udział ławników sprzyja poszukiwaniu sprawiedliwości. Trzeba szukać takiej interpretacji prawa, która prowadzi do sprawiedliwości. Gdyby decyzja o zabraniu dzieci podejmowana była w składzie sędzia i dwóch ławników, to może któryś z tych ławników powiedziałby: "Pani sędzio, na litość boską, sześciomiesięczne dziecko pani chce matce zabierać! No, niech się pani zastanowi". Trzeba też zwiększyć udział ławników w sprawach karnych. Mamy od pierwszego lipca amerykański proces karny, ale bez ławy przysięgłych. To niech przynajmniej udział ławników będzie większy, powinno być dla nich miejsce także w II instancji.

Źródło: http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,147093,18359514,janusz-wojciechowski-sprawiedliwosc-musi-byc-ludowa.html
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:     
Odpowiedz do tematu