Zaloguj    Moje konto    Moje wiadomości
     Start     Zadaj pytanie     Rejestracja     Wyszukiwarka     Nowe posty     Szukamy moderatorów     Kontakt  
Wpis do KRS
Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 03/08/2012, 1:20    Temat postu: Wpis do KRS Odpowiedz z cytatem

Postępowanie w sprawie o wpis do KRS


1. Wstęp

Stosownie do art.7 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186 z późn. zm.) do postępowania o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przed sądami rejestrowymi (sądy rejonowe – sądy gospodarcze) stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Są to przepisy art.6941 - 6948. Ponadto w kwestiach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się także przepisy ogólne o postępowaniu nieprocesowym, zawarte w art.506-525 k.p.c., a w sprawach tam nieuregulowanych poprzez art.13§2 k.p.c. – odpowiednio przepisy księgi pierwszej, części pierwszej kodeksu postępowania cywilnego o procesie.

2. Przebieg postępowania w sprawie o wpis do KRS

2.1. Wszczęcie postępowania
W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy).
Zasadą jest, że postępowanie wszczyna się na wniosek. W sprawach wskazanych w ustawie można również wszcząć to postępowanie z urzędu (np.art.24 ust.3 i 4 u.k.r.s.)
Wniosek o wpis do KRS składa się na urzędowym formularzu. Wzory urzędowych formularzy określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy
wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. Nr 118, poz.1247 z późn.zm.).
Wniosek ponadto może być złożony na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. Można też składać wnioski drogą elektroniczną. Takie wnioski muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art.19 u.k.r.s.). Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest uczestnikiem postępowania, chociażby nie był wnioskodawcą.
Składający wniosek obowiązany jest bez wezwania uiścić opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art.19 u.k.r.s.).

2.2. Zakres badania sprawy
W postępowaniu rejestrowym sąd w ograniczonym zakresie bada sprawę, choć w doktrynie istnieją w tej materii bardzo poważne spory. Także interpretacja przepisów dotyczących zakresu badania sprawy przez sąd rejestrowy dokonana orzeczeniami Sądu Najwyższego, wydanymi w ostatnich latach, potwierdza rozumienie kompetencji sądów rejestrowych w zakresie wpisów do rejestru przedsiębiorców
- którą należy postrzegać przez pryzmat funkcji orzekania, a nie ewidencjonowania.
Zgodnie z art.23 u.k.r.s zasadą jest, że :
• sąd bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.
• ponadto, zgodnie z powołanym przepisem, sąd rejestrowy z urzędu bada, czy prawdziwe są dane dotyczące numerów PESEL oraz REGON podmiotów wpisanych do rejestru.
Jeżeli chodzi o inne kwestie podlegające wpisowi do rejestru –
• sąd z urzędu bada ich prawdziwość, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości (art.23 ust.2 u.k.r.s). Tyle przepisy.
Temat zakresu kognicji sądu rejestrowego, podniesiony zostanie szerzej w dalszej części niniejszego opracowania.

2.3. Orzekanie
W postępowaniu rejestrowym rozstrzygnięcia sądu zapadają w formie postanowienia, które stanowi podstawę wpisu do KRS (art.6945 k.p.c.).
Są to postanowienia co do istoty sprawy (art.518 k.p.c.).
Zasadą jest, że postanowienia co do istoty sprawy w sprawach wpisu do KRS są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania.
Tylko postanowienia dotyczące wykreślenia podmiotu z KRS są skuteczne i wykonalne z chwilą ich uprawomocnienia (art.6945 §2 k.p.c.). Postanowienie sądu w sprawach wpisu jest podstawą do wprowadzenia danych do systemu informacyjnego KRS.
Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia. Sąd rejestrowy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy, które zostało wydane z urzędu.
Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze (art.20 u.k.r.s.).
Postanowienie dotyczące wpisu do KRS jako postanowienie co do istoty sprawy – podlega zaskarżeniu w drodze apelacji.
Zgodnie z art. 6947 k.p.c. - w razie uwzględnienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w postępowaniu rejestrowym, dotyczącego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd drugiej instancji uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejestrowemu.
Rozpoznając ponownie sprawę sąd rejestrowy uwzględnia wskazania sądu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru. Jeżeli jednak orzeczenie w przedmiocie wpisu wydał referendarz sądowy, orzeczenie takie podlega zaskarżeniu w drodze – skargi na referendarza sądowego (art.39822, art.5181 k.p.c.).
Od orzeczenia sądu wydanego w wyniku rozpoznania skargi przysługują środki zaskarżania według zasad ogólnych.
Zgodnie z art.5191§ 3 k.p.c. w postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje jedynie od postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreślenia z rejestru podmiotu podlegającego rejestracji.

3. Zakres kognicji sądu rejestrowego w sprawie o wpis do KRS

Jak wspomniano w opracowaniu wcześniej, kwestia zakresu kognicji Sądu Rejestrowego w sprawach o wpis do rejestru wywołuje dość liczne spory w doktrynie. Natomiast orzeczenia Sądu Najwyższego wydane w ostatnich latach nakazują sądom nie tylko badać, czy wszystkie dokumenty zostały sporządzone i załączone do wniosku o wpis, ale także pozwalają na ocenę złożonego wniosku i załączonych do niego dokumentów pod względem merytorycznym.
Dla przypomnienia zakres badania sprawy przez sąd rejestrowy określono w art.23 u.k.r.s.
Zgodnie z jego treścią : 1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. 2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
Dane podlegające badaniu z urzędu określone w art.35 u.k.r.s. dotyczą numerów PESEL oraz REGON podmiotów wpisanych do rejestru. Wpis do rejestru przedsiębiorców, choć ma znaczenie deklaratoryjne, ma doniosłość prawną i wielkie znaczenie praktyczne. Doniosłość prawna wynika przede wszystkim z systemu domniemań związanych z wpisem, z zasadą domniemania prawdziwości wpisów na czele, która została określona w art. 17 u.k.r.s. Artykuł ten stanowi, iż :
1.Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.
2.Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.
Zasada domniemania prawdziwości wpisów pociąga za sobą konieczność badania składanych wniosków zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym. Przepisy ustawy o KRS nie precyzują jednak, jakie dokumenty i pod jakim względem powinny być poddane kontroli Sądu.

4. Orzeczenia Sądu najwyższego w przedmiocie zakresu kognicji sądu rejestrowego

Kwestia zakresu kognicji sądu rejestrowego w postępowaniu o wpis do KRS była w ostatnich kilkunastu, a szczególnie w latach 2008-2010 przedmiotem interpretacji dokonywanej orzeczeniami Sądu Najwyższego. Były to m.in. :

1. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r., I CKN 227/97.
,, Skuteczność uprzedniego nabycia przez założycieli spółki kapitałowej praw mających być przedmiotem aportu nie zwalnia sądu rejestrowego od obowiązku zbadania (art. 16 § 1 i 2 k.h.), czy prawa te spełniają wszystkie kryteria zdolności aportowej, jeśli sąd ten poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości’’. Z treści uzasadnienia do postanowienia : ,,sąd rejestrowy powinien zbadać również dokumenty dołączone do wniosku, a nawet wykroczyć poza badanie samego zgłoszenia i dołączonych doń dokumentów po to, by stwierdzić prawdziwy stan rzeczy i usunąć zachodzące wątpliwości (...) ,, Ocena sądu rejestrowego musi więc obejmować sprawdzenie, czy brak jest przeszkód, zarówno prawnych jak i faktycznych, by z chwilą zarejestrowania spółka mogła skutecznie rozporządzać przedmiotem wkładu niepieniężnego. Pozwoli to na uniknięcie niebezpieczeństwa tworzenia spółek kapitałowych, w których nie będzie zapewnione realne wniesienie wkładów niepieniężnych, a wyjaśnienie uzasadnionych wątpliwości powziętych w tej kwestii przez sąd rejestrowy jest jego obowiązkiem’’. ,,Innymi słowy, sąd rejestrowy ma wręcz obowiązek przeprowadzenia tzw. testu zdolności aportowej. ,, Sąd rejestrowy powinien więc ze szczególną starannością sprawdzać dane o wkładach niepieniężnych, zwłaszcza zadeklarowanych do wniesienia w nowo tworzonych spółkach akcyjnych, gdyż próby wnoszenia aportów „pozornych” grożą realizacji funkcji gospodarczej kapitału akcyjnego, a w skrajnych sytuacjach przekreślają możliwość realizacji celu gospodarczego, dla którego spółkę zawiązano’’.

2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2001 r., III CZP 44/00
Treść uchwały sądu : ,,Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym skłania się do
wyrażonego już w orzecznictwie stanowiska co do konieczności szerszego
określania zakresu kognicji sądu rejestrowego, a więc obejmującego merytoryczną ocenę zgodności wniosku nie tylko ze znajdującymi nadal zastosowanie przepisami kodeksu handlowego, ale z wszystkimi bezwzględnie obowiązującymi przepisami całego porządku prawnego. Innymi słowy, zakres badania kryteriów zdolności aportowej powinien obejmować m.in. sprawdzenie, czy nie występują prawne i faktyczne przeszkody, uniemożliwiająca z chwilą zarejestrowania spółki skuteczne rozporządzanie przedmiotem wkładu niepieniężnego, a zarazem, czy wnoszący go wspólnik zachowuje swój dotychczasowy status prawny, określony właściwymi przepisami, pozwalający mu na występowanie w charakterze wspólnika spółki kapitałowej ’’.,, Wpis do rejestru handlowego nie może więc być traktowany wyłącznie jako
czynność techniczna ’’.

3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 r., III CZP 7/07
,,Dokonane przez komornika na podstawie art. 9113 k.p.c. zgłoszenie zajęcia udziałów wspólnika podlega badaniu przez sąd rejestrowy, orzekający o złożeniu dokumentu zgłoszenia do akt rejestrowych, w zakresie obejmującym zgodność danych zawartych w zgłoszeniu z treścią wpisów w rejestrze’’. Z treści uzasadnienia : ,, Nie powinno budzić wątpliwości, że w razie zgłoszenia przez komornika zajęcia udziału, sąd rejestrowy, stosując art. 23 ust. 1 u.k.r.s powinien badać, czy zgłoszenie to jest zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Poza tym powinien, przez analogię do art. 23 ust. 2 zdanie drugie u.k.r.s. jeżeli ma uzasadnione w tym względzie wątpliwości, badać, czy dane zawarte w zgłoszeniu komornika o zajęciu udziału są zgodne z rzeczywistym stanem. Ze względu na cel wpisów do rejestru oraz cel złożenia zgłoszenia komornika o zajęciu udziału do akt rejestrowych, badanie to powinno objąć w szczególności zgodność danych zawartych w zgłoszeniu z treścią wpisów w rejestrze. Ich niezgodność z rzeczywistym stanem, w tym w szczególności z treścią wpisów w rejestrze, uzasadnia odmowę złożenia zgłoszenia komornika o zajęciu udziału do akt rejestrowych’’.

4. Postanowienie Sądu Najwyższego z 2 października 2008 r., II CSK 186/08
,, Przy badaniu wpisu spółki przekształconej do rejestru powinna nastąpić kontrola wniosku i załączonych dokumentów nie tylko pod względem formalnym, ale i merytorycznym, a więc także weryfikacja ustawowych wymagań koniecznych dla dokonania poszczególnych czynności zmierzających do przekształcenia’’.

5. Kontrola wniosków o wpis do rejestru pod kątem ich zgodności z prawem - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2010 r., III CZP 122/09

W zakresie omawianego zagadnienia przełomowe znaczenie ma Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2010 r., III CZP 122/09. Na pytanie :
„Czy w świetle art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) sąd rejestrowy jest uprawniony do badania wpływu naruszeń procedury podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej na ich treść?”
Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści : ,,Sąd rejestrowy, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), jest uprawniony do badania wpływu naruszeń procedury podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej na ich treść’’.

Najważniejsze tezy z uzasadnienia do powyższej uchwały :
1.W orzecznictwie trafnie stwierdzono, że sąd rejestrowy nie pełni tylko roli technicznej, nie może więc wpisywać wszelkich zgłoszonych danych tylko dlatego, że są to dane przewidziane prawem.
2.Do uprawnień sądu rejestrowego należy zbadanie w toku rozpatrywania wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy wniosek zawiera dane zgodne z dokumentami, z których te dane wynikają i czy dokumenty te powstały z zachowaniem ustawowych wymagań dla poszczególnych czynności, zmierzających do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a zatem w okolicznościach zgodnych z prawem.
3.Artykuł 23 ust. 1 i 2 u.k.r.s. prowadzi do przekonującego wniosku o szerszych niż na gruncie przepisów poprzednio obowiązującego k.h. - uprawnieniach sądu rejestrowego w zakresie kontroli wniosków o wpis pod kątem ich zgodności z prawem. Poprawność tego wniosku opiera się na podkreśleniu wagi zasad towarzyszących rejestrowi przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, a zwłaszcza o jego jawność (art. 8 ust. 1-3, art. 8a ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 14-16 u.k.r.s.).
4.Drugą zasadą jest prawdziwość (wiarygodność) rejestru lub danych w rejestrze (art. 17 ust. 1 u.k.r.s. Jak zgodnie przyjmuje się w doktrynie, zasada ta została rozszerzona w porównaniu z kodeksem handlowym (art. 10 i 24 k.h.), zatem oczekiwania od rejestru, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, czyli z rzeczywistym stanem prawnym są większe na gruncie współczesnego prawa handlowego, niż miało to miejsce poprzednio.
5. Jak podkreśla się w orzecznictwie, sąd rejestrowy powinien czuwać, aby w rejestrze umieszczane były tylko dane prawdziwe. Wynika to z funkcji i zadań Rejestru, związanego instytucjonalnie z księgami publicznymi, mającymi pełnić powszechną rolę informacyjną w ważnych dziedzinach porządkowanych prawnie, zwłaszcza w odniesieniu do rejestrowania obrotu prawnego.
Cechuje je prawdziwość danych, rzetelność, aktualność, kompletność, możliwość identyfikacji uczestników obrotu, ustalenia kolejności i czasu dokonywanych przez nich czynności, ich treści, zmian itd. Tworzy to przesłanki zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu, co ma fundamentalne znaczenie w warunkach gospodarki rynkowej, opartej na regułach uczciwej konkurencji równych prawnie podmiotów.

6. Podsumowanie

1.W doktrynie i orzecznictwie dominuje stanowisko, że kontrola sądu w trybie art.23 dotycząca wpisu do KRS winna być kompleksowa i dotyczyć nie tylko dokumentów, ale i samego wniosku.
2.Doktryna i orzecznictwo nakazują nie tylko badać, czy wszystkie dokumenty zostały sporządzone i załączone do wniosku, ale także dokonywać oceny złożonego wniosku i załączonych do niego dokumentów pod względem merytorycznym.
3.Wykładnia art. 23 Ustawy o KRS zdaje się potwierdzać, iż Sąd Rejestrowy obowiązany jest do pełnego badania wniosku i załączonych doń dokumentów pod względem zgodności formy i treści z przepisami prawa.
4. Ograniczenia kognicji Sądu do „uzasadnionych wątpliwości” odnoszą się jedynie do prawdziwości zgłoszonych we wniosku danych.

Literatura
1.Marszałkowska - Krześ E., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2001.
2.Norek E., Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 2001.
3.Bilewska K. -Tak dla badania dokumentów przez sąd rejestrowy, Rzeczpospolita 22-10-2010. 4.Koch A. , Napierała J., Kodeks spółek handlowych, Warszawa 2011.
5.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
6.Ustawa z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
7.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r., I CKN 227/97.
8.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2001 r., III CZP 44/00.
9.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 r., III CZP 7/07.
10.Postanowienie Sądu Najwyższego z 2 października 2008 r., II CSK 186/08.
11.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2010 r., III CZP 122/09 .
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
google_adsense

GoogleWysłany: 03/08/2012, 1:20    Temat postu: Google AdSense

Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:     
Odpowiedz do tematu