Zaloguj    Moje konto    Moje wiadomości
     Start     Zadaj pytanie     Rejestracja     Wyszukiwarka     Nowe posty     Szukamy moderatorów     Kontakt  
Skazanie bez przeprowadzania rozprawy - art. 335 k.p.k.
Poprzedni temat :: Następny temat
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Autor Wiadomość
duduska
Moderator
Moderator


Dołączył: 03 Maj 2008
Posty: 1124
Skąd: Z Wenus :)
PostWysłany: 23/12/2008, 1:44    Temat postu: Skazanie bez przeprowadzania rozprawy - art. 335 k.p.k. Odpowiedz z cytatem

Art. 335 k.p.k.

1. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym za przypisany mu występek, bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uzgodnienie może obejmować również poniesienie przez oskarżonego kosztów postępowania.

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

§ 3. Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § 1, można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, i wskazujących, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Przepisów art. 333 § 1 i 2 nie stosuje się.


Ostatnio zmieniony przez duduska dnia 13/01/2009, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
google_adsense

GoogleWysłany: 23/12/2008, 1:44    Temat postu: Google AdSense

Powrót do góry
duduska
Moderator
Moderator


Dołączył: 03 Maj 2008
Posty: 1124
Skąd: Z Wenus :)
PostWysłany: 13/01/2009, 13:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Do art 335 kpk i art 343 nie jest wymagane przyznanie się do winy. Intencją ustawodawcy było przyspieszenie postępowania, wiec wymaganie przyznania się nie warunkuje zastosowania tej instytucji.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 27/11/2011, 1:56    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

SYNTETYCZNE UJĘCIE INSTYTUCJI SKAZANIA BEZ ROZPRAWY

(wniosek o skazanie - art.335 k.p. oraz skutki uwzględnienia wniosku o skazanie bez rozprawy - art.343 k.p.k. w praktyce
- fragmenty opracowania Ewy Kotyra - Miklasiewicz) cyt.za autorką :

SKAZANIE OSKARŻONEGO BEZ PRZEPROWADZANIA ROZPRAWY

Instytucja .... Przewidziana jest w art. 335 k.p.k. i polega na możliwości złożenia przez prokuratora wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie, uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego.

Możliwość taka dotyczy wszystkich przestępstw, które są zagrożone karą nie przekraczającą 10 lat pozbawienia wolności, a których okoliczności popełnienia nie budzą wątpliwości, zaś postawa sprawcy wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzania rozprawy.

Sąd orzeka w takim przypadku, nie przeprowadzając postępowania dowodowego i wydaje wyrok na posiedzeniu.
W posiedzeniu tym, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego ,obowiązkowym jest udział stron i pokrzywdzonego tylko wtedy, gdy sąd lub prezes sądu tak zarządzi.
Brak takiego zarządzenia powoduje, że udział ten jest wyłącznie uprawnieniem.
Dodać jednak należy, iż zgodnie z treścią § 251 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz.U. z 1992 r. nr 38, poz. 163 z późn. zmianami ), udział prokuratora w posiedzeniu jest obowiązkowy, ponieważ przepis ten przewiduje obligatoryjną obecność oskarżyciela publicznego w przypadkach rozpoznawania wniosków przez niego złożonych. ....

..... W chwili obecnej wniosek, złożony przez prokuratora o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, może być zawarty w akcie oskarżenia, który nie musi zawierać uzasadnienia, a jedynie może być ograniczony do wskazania okoliczności uzasadniających złożenie przez prokuratora wniosku w trybie art. 335 k.p.k.

Nowelizacja instytucji skazania bez przeprowadzania rozprawy wprowadziła daleko idące zmiany również w zakresie możliwości wymiaru kary, którą w fazie postępowania przygotowawczego prokurator uzgadnia ze sprawcą.

..... ugoda pomiędzy uczestnikami procesu zarysowuje perspektywę rezygnacji w wielu przypadkach z długotrwałego i uciążliwego postępowania dowodowego i zwalnia organ procesowy od prowadzenia sformalizowanego postępowania, oferując sprawcy łagodniejszy wymiar kary.

Wskazuje na to zawarta w §2 art. 335 k. p. k możliwość ograniczenia postępowania dowodowego poprzez zaniechanie przeprowadzania dowodów, co do których istnieje możliwość ewentualnego przeprowadzenia ich na rozprawie. Wynika z tego obowiązek przeprowadzenia tych wszystkich dowodów, co do których zachodzi niebezpieczeństwo ich utraty.

Natomiast sprawca, który przyzna się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśni w sposób nie budzący wątpliwości okoliczności jego popełnienia, może liczyć na wymierne dla siebie korzyści, a mianowicie wymierzenie mu łagodniejszej kary niż przewiduje to kodeks karny.
Możliwość ta wynika z wprowadzonego ustawą nowelizacyjną art. 343 k.p.k., który to zawiera obecnie samodzielne podstawy do zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia oraz warunkowego zawieszenia w o wiele szerszym zakresie niż przewiduje je kodeks karny:

-nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić w innych warunkach niż przewidziane w art. 60 § 1-4 k.k.
-warunkowe zawieszenie wykonania kary może nastąpić niezależnie od przesłanek określonych w art. 69 § 1-3 k.k.( można warunkowo zawiesić karę aż do 5 lat pozbawienia wolności na okres próby aż do 10 lat)
-można również ograniczyć skazanie do orzeczenia tylko środka karnego w postaci: pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu prowadzenia pojazdów, obowiązku naprawienia szkody, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub podania wyroku do publicznej wiadomości, jeżeli przestępstwo jest występkiem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności

Wyraźne określenie w art. 343 § 2 k.p.k., kiedy i na jakich zasadach powyższe instytucje mogą być zastosowane, powoduje, iż przepis ten ma charakter materialnoprawny,
nadając w konsekwencji samej instytucji skazania bez rozprawy charakter materialnoprocesowy.

Trzeba jednak pamiętać, że wyrażenie zgody przez oskarżonego na skazanie złożone w trybie art. 335 § 1 k.p.k. nie zwalnia prokuratora i sądu od obowiązku zbadania, czy oskarżony jest rzeczywiście winny popełnienia zarzucanego mu przestępstwa
(wyrok SN z dnia 22.08.2001r., sygn. III KKN 372/99, LEX nr 5 2007).

Odstąpienie od dokonania określonych czynności możliwe jest natomiast tylko wtedy, gdy dotychczas zebrane dowody w sposób oczywisty potwierdzają popełnienie przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa.

..... Ustawowy wymóg, by okoliczności popełnienia przestępstwa nie budziły wątpliwości, nie oznacza konieczności przyznania się podejrzanego do winy.
Jednak w sytuacji gdy podejrzany nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu, skierowanie wniosku w trybie art. 335 k.p.k., przy jednoczesnej rezygnacji z dalszych czynności dowodowych, należeć będzie, zapewne, do wyjątków.

Oświadczenie, dotyczące skazania bez przeprowadzania rozprawy może złożyć każdy podejrzany nawet, jeśli nie posiada pełnych zdolności do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, np. osoba, która ukończyła 15 lat.
Do jego złożenia nie jest wymagana zgoda pokrzywdzonego.
Uprawnienie do złożenia wniosku z 335 k.p.k. w akcie oskarżenia przysługuje tylko prokuratorowi.
Możliwe jest również cofnięcie przez - oskarżonego uzgodnionego wcześniej wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w każdym czasie aż do wydania orzeczenia.

Prokurator jest związany treścią wniosku, jeżeli stan faktyczny nie ulegnie zmianie.

Nie ma zakazu stosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze do sprawcy popełniającego przestępstwo w warunkach recydywy, jednak jej zastosowanie powinno być uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami sprawy.

Sąd jest związany wnioskiem prokuratora i jakiekolwiek zmiany jego treści muszą powodować rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych.
Sąd może jedynie wpłynąć na zmianę wniosku przez prokuratora lub oskarżonego, ale nie może sam go zmienić .
Podobnie, wobec stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do wymierzenia oskarżonemu jednej z kar lub środków karnych wymienionych w art. 335 § 1 k.p.k. ani odstąpienia od wymiaru kary - jest wtedy zobligowany do rozpoznania sprawy na zasadach ogólnych.
(Wyrok SN z dnia 21.03.2003 r., sygn. II KK 36/03, LEX nr 78407).

..... Zapadły wyrok podlega zaskarżeniu przez strony z tym, że nie obowiązuje wtedy zasada reformationis in peius, a mianowicie sąd może orzec na niekorzyść oskarżonego nawet, jeżeli złożono apelację na jego korzyść (wyjątek od fundamentalnej zasady !).

Reasumując, stosowanie instytucji skazania bez rozprawy możliwe jest, gdy:
-czyn popełniony przez sprawcę jest występkiem zagrożonym karą nie przekraczającą 10 lat pozbawienia wolności
-okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości
-postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, mimo nieprzeprowadzania rozprawy
-prokurator uzgodni z podejrzanym wniosek co do kary lub środka karnego
-prokurator składa wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy
-sąd uzna, że zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku (art. 343 § 7 kpk)

Praktyka i dane statystyczne wskazują na coraz szersze stosowanie tej instytucji, a tym samym usprawnienie postępowań przygotowawczych oraz sądowych. Jednak stosowanie tego przepisu wymaga wzmożonej analizy popełnionych przez sprawców czynów oraz ich okoliczności, oceny ich niewątpliwości i precyzji wnioskowanych kar, co w konsekwencji prowadzić będzie do uniknięcia ewentualnych modyfikacji wniosków na posiedzeniu lub kierowania sprawy z posiedzeń na rozprawę.

Należy jeszcze raz podkreślić, iż instytucja skazania bez przeprowadzenia rozprawy przynosi korzyści również, a nawet przede wszystkim sprawcom przestępstw, mogących być skazywanymi z dobrodziejstwem złagodzenia kary i to w sposób wykraczający poza zakres nadzwyczajnego złagodzenia uregulowany w części ogólnej kodeksu karnego.


Ewa Kotyra-Miklasiewicz, Świdnica
źródło Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
www.swidnica.po.gov.pl (27.11.2011 r.)


Ostatnio zmieniony przez mariusz_j_wsus_poznan dnia 14/03/2012, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 27/11/2011, 2:28    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Sądowa ocena wniosku o skazanie bez rozprawy

Wyrok SN z dnia 9 maja 2007 r. II KK 39/07

Teza:

Cytat:
Uzgodniony wniosek stron nie może żadną miara ograniczać sądu w realizowaniu jego konstytucyjnych kompetencji wydawania wyroków zgodnych tak z obowiązującym prawem jak i respektujących jego własne przekonanie oraz ocenę stwierdzonych w sprawie okoliczności fak-tycznych czy prawnych. To właśnie uzasadnia prawo Sądu do uzależnienia uwzględnienia wniosku od dokonania w nim określonych i przez niego stronom sugerowanych modyfikacji.

Z uzasadnienia:


Cytat:
Nie ulega też wątpliwości, że to związanie sądu treścią wniosku prokuratora złożonego w trybie określonym w art. 335 § 1 k.p.k. nie jest bezwzględnie w tym sensie, że sąd dostrzegając potrzebę uzupełnienia, bądź zmiany takiego wniosku, może wystąpić wobec stron z taką inicjatywą, uprzedzając je, że w proponowanym kształcie nie może być on uwzględniony.

O ile uzyska co do tego – na wyznaczonym w trybie art. 343 § 5 k.p.k. posiedzeniu – ich zgodę, to wówczas, uwzględniając ów wniosek w tak zmodyfikowanej jego treści, może wydać wyrok bez przeprowadzenia rozprawy.

W przeciwnym razie powinien postąpić zgodnie z nakazem określonym w przepisie art. 343 § 7 k.p.k.

Bezsporne jest przecież, że uzgodniony wniosek stron nie może żadną miara ograniczać sądu w realizowaniu jego konstytucyjnych kompetencji wydawania wyroków zgodnych tak z obowiązującym prawem jak i respektujących jego własne przekonanie oraz ocenę stwierdzonych w sprawie okoliczności faktycznych czy prawnych.
To właśnie uzasadnia prawo Sądu do uzależnienia uwzględnienia wniosku od dokonania w nim określonych i przez niego stronom sugerowanych modyfikacji


Ostatnio zmieniony przez mariusz_j_wsus_poznan dnia 27/11/2011, 2:46, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 27/11/2011, 2:45    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Przesłanki nieuwzględnienia przez sąd wniosku z art. 335 k.p.k.

Wyrok SN z dnia 20 czerwca 2007 r. III KK 129/07

Cytat:
Konieczność nieuwzględnienia wniosku i w konsekwencji rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych będzie więc miało miejsce w szczególności wówczas, gdy sąd poweźmie wątpliwości co do okoliczności faktycznych popełnionego przestępstwa, gdy w wyniku analizy zebranych dowodów uzna, że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, gdy zauważy potrzebę zmiany kwalifikacji prawnej czynu, i nie ma wówczas znaczenia czy byłaby to zmiana w kierunku łagodniejszym, czy też surowszym.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 11/08/2012, 10:05    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wniosek o skazanie bez rozprawy a późniejsza zmiana zarzutu

Wyrok SN z dnia 23 lutego 2012 r., III KK 386/11

Teza

Cytat:
Instytucja skazania bez rozprawy zakłada nie tylko uzgodnienie poddania się ta-kiemu skazaniu, ale także zaakceptowanie przez oskarżonego mających być obję-tych tym skazaniem określonych reakcji karnoprawnych, czyli kary, środków kar-nych i środków probacyjnych.

Uwzględnienie wniosku prokuratora, uzgodnionego uprzednio z oskarżonym (art. 335 § 1 k.p.k.), o skazanie tego oskarżonego bez rozprawy w określony sposób (art. 343 § 1 k.p.k.), może nastąpić jedynie wówczas, gdy w tym czasie nie zmieniła się sytuacja prawna oskarżonego, a więc jeżeli stoi on nadal pod zarzutem popeł-nienia określonego przestępstwa, cały czas tego samego. Jeżeli natomiast doszło do zmiany opisu i kwalifikacji prawnej tego zachowania, to prokurator powinien ponownie uzgodnić z oskarżonym sposób skazania go bez rozprawy, i to nawet wówczas, gdy kara i inne środki uprzednio uzgodnione mieszczą się w granicach kar i środków możliwych obecnie do orzeczenia. Nie można natomiast uznać, że zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku prokuratora o skazanie bez roz-prawy (art. 343 § 7 k.p.k.), gdy takich ponownych uzgodnień z oskarżonym proku-rator nie dokonał.


SN - Biuletyn Prawa Karnego nr 2/12
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mariusz_j_wsus_poznan
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Wrz 2011
Posty: 3769
Skąd: Poznań
PostWysłany: 27/03/2014, 17:49    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Nowy kształt art 335 k.p.k.

po o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247).

Art. 335 k.p.k.

1. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym za przypisany mu występek, bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uzgodnienie może obejmować również poniesienie przez oskarżonego kosztów postępowania.

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

§ 3. Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § 1, można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, i wskazujących, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Przepisów art. 333 § 1 i 2 nie stosuje się.
Powrót do góry
Profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:     
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi